srijeda, 14. ožujka 2018.

ČINKVINE

Što je činkvina? Činkvina je tradicionalna talijanska narodna pjesma koja se sastoji od 5 stihova, a piše se po ustaljenoj formi.


1. stih je jedna riječ najčešće imenica kojom opisujemo temu
2. stih su 2 riječi i to pridjevi koji opisuju imenicu iz 1. stiha

3. stih su 3 riječi, najčešće glagoli 
4. stih je sastavljen od 4 riječi koje izražavaju osjećaje vezane uz temu

5. stih je jedna riječ, istoznačnica kojom opet sažimamo bit teme.


Učenici 3. b okušali su se u pisanju činkvina i osim što su se pjesnički izražavali, na taj način su ponovili i jezične sadržaje: imenice, glagole i pridjeve.